Promocje
Produkt dnia
Arbuz
Arbuz
41,30 zł
szt.
Kalarepa, 10 sztuk
Kalarepa, 10 sztuk
20,00 zł
szt.
Awokado, 4kg
Awokado, 4kg
54,00 zł
zestaw
Banany, karton, 18kg
Banany, karton, 18kg
95,40 zł
zestaw
Papryka czerwona, karton 5 kg
Papryka czerwona, karton 5 kg
65,00 zł
zestaw
Cukinia, karton 5 kg
Cukinia, karton 5 kg
35,00 zł
zestaw
Pomidor malinowy 6kg
Pomidor malinowy 6kg
55,80 zł
zestaw
Jabłko Red Prince, karton 13kg
Jabłko Red Prince, karton 13kg
23,40 zł
szt.
Jabłko Champion, karton 13kg
Jabłko Champion, karton 13kg
20,80 zł
szt.
Limonka, 4kg karton
Limonka, 4kg karton
55,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-OWOCEWARZYWA.PL

1 Definicje

 1. Newsletter - wiadomości mailowe wysyłane przez Sprzedawcę regularnie posiadające treści marketingowe, w tym o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Rejestracja na Newsletter jest równoznaczna z zawarciem usługi, której celem jest otrzymywanie Newslettera.
 2. Sprzedawca - Paweł Zaleski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAZAL PAWEŁ ZALESKI przy ul. Szkolnej 25 w Błoniu (05-870), NIP: 5290005993. Kontakt do Sprzedawcy: kontakt@e-owocewarzywa.pl, telefon: 734 210 617
 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem: e-owocewarzywa.pl
 4. Rejestracja – oznacza założenie Konta Klienta. Rejestracja jest wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
 5. Konto Klienta - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem w systemie teleinformatycznych, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się w sklepie internetowym pod adresem: e-owocewarzywa.pl zgodnie z Regulaminem. Założenie konta jest równoznaczne z zawarciem usługi Prowadzenia Konta Klienta.
 6. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która może dokonywać zakupów w sklepie internetowym pod adresem: e-owocewarzywa.pl
 7. Konsument - osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem: e-owocewarzywa.pl
 9. Zamówienie - rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty sklepu internetowego przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i dostawy.

2 Zakupy w Sklepie

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż warzyw i owoców w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient może składać Zamówienia jedynie przez stronę internetową. Możliwość realizacji Zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy. W przypadku braku dostępności towaru na stronie internetowej lub w przypadku chęci złożenia większego zamówienia należy skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą.
 3. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.
 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Sprzedawca wysyła Klientowi numer Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Koszt dostawy oraz koszt pakowania określony jest każdorazowo w procesie składania Zamówienia.
 6. Sklep realizuje zamówienia w godzinach 8-16. Termin realizacji dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania Zamówienia i może być uzależniony od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu.

 3 Składanie Zamówienia, płatność, rozliczenie niedopłat i nadpłat

 1. Zamówienie składa się wybierając z oferty Sklepu produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku: "Dodaj do koszyka".
 2. Po dodaniu produktów do koszyka należy potwierdzić złożenie Zamówienia poprzez klikniecie przycisk: „Zamawiam”. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 3. Przyjęcie Zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji konta lub podczas składania Zamówienia bez rejestracji. Potwierdzenie złożenia Zamówienia będzie zawierało m.in.: numer Zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia.
 4. Następnie, po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji - Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sklepu) następuje przez stronę internetową Sklepu w dedykowanej sekcji Regulamin.
 6. Złożenie Zamówienia może odbyć się bez rejestracji konta po podaniu niezbędnych danych osobowych i akceptacji Regulaminu lub po złożeniu konta, o którym mowa w § 8 i zalogowaniu się na nie.
 7. Zamówienie przed przystąpieniem do jego realizacji musi zostać opłacone.
 8. Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane w Sklepie po wyborze sposobu płatności oferowane przez dostawcę, z którego korzysta Sprzedawca, tj. PayU.
 9. Opłacone przez Klienta online Zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma wyższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do odliczenia powstałej nadpłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) od wartości kolejnego zamówienia. Klient może również w każdym czasie żądać zwrotu nadpłaty, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres: kontakt@e-owocewarzywa.pl
 10. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu lub w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

 4 Odmowa realizacji zamówienia

 1. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w sytuacji braku zapłaty za Towar, o czym Klient zostanie każdorazowo powiadomiony podczas składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania Zamówienia.
 3. Złożone zamówienie nie zostanie zrealizowane w sytuacji, gdy nie zostało opłacone lub Sprzedawca nie otrzymał potwierdzenia od operatora płatności online, że Zamówienie zostało opłacone.
 4. Złożone Zamówienie nie zostanie zrealizowane w sytuacji, gdy Klient nie dokona zapłaty niedopłaty, o której mowa w § 3 ust. 12 Regulaminu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta produktów objętych promocją. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w sytuacji, gdy nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na wskazany przez siebie adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji lub składania Zamówienia bez Rejestracji. W takiej sytuacji zapłacona kwota za Zamówienie zostanie niezwłocznie zwrócona Klientowi.

 5 Faktura

 1. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu Zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.
 2. Przez samo złożenie Zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego Zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej i przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie Rejestracji lub składania Zamówienia bez Rejestracji.
 3. Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.
 4. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. W przypadku Klienta będącego konsumentem, gdy obowiązujące przepisy wymagają ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, Sprzedawca będzie wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.

 6 Dostawa

 1. Dostawa kupionych towarów zostanie zrealizowana pod adres wskazany przez Klienta z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 Regulaminu.
 2. Bezpłatna dostawa realizowana jest przy zamówieniach powyżej 40 zł. W przypadku zamówień poniżej tej kwoty, koszt dostawy ustalany jest z Klientem indywidualnie.
 3. Dostawa jest realizowana przez Sprzedawcę.
 4. Kupiony przez Klienta towar zostanie wydany Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.
 5. Klient lub inna osoba powinna być obecna pod adresem wskazanym przez Klienta w terminie dostawy.
 6. W przypadku nieobecności Klienta w terminie dostawy pod wskazanym adresem dostawy, Sprzedawca lub kurier spróbuje skontaktować się z Klientem celem ustalenia dostawy w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą za powtórną wysyłkę kupionego w Sklepie towaru.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu kupionego w Sklepie towaru leżące po stronie Klienta.

 7 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za dostarczenie towaru wolnego od wad.
 2. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.
 3. Jeżeli towar kupiony w Sklepie ma wadę, Klient ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że towar zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się niezwłocznie, nie później niż w terminie 24h od otrzymania towaru ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@e-owocewarzywa.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko, numer zamówienia, zdjęcia wadliwego towaru oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287.) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni w wypadku towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, np. świeżych warzyw lub owoców.
 5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w maksymalnym terminie 14 dni od jej otrzymania drogą mailową. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 9. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

8 Rejestracja konta i zapisanie się na newsletter

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 7. Usługi określone w § 8 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 8. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 9. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 10. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 11. W celu prawidłowego korzystania z usług opisanych w § 8 Klient powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet oraz posiadać adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu u operatora.

 9 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej działającej w imieniu Klienta.
 2. Dane są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia lub działań zmierzających do zawarcia umowy. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w przypadku osób fizycznych działających w imieniu Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 3. Więcej informacji o celach przetwarzania danych, w tym o prawach dostępne jest w Polityce prywatności.

 10 Postanowienia końcowe

 1. Klient korzystający ze Sklepu ma obowiązek podawania prawdziwych i prawidłowych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy jeżeli podane dane są nieprawdziwe lub nieprawidłowe.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Sklepu. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.06.2020r.

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl